Tel. 8 440 572 38

Įstatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A1-178

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS YLAKIŲ GLOBOS NAMŲ ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Ylakių globos namai (sutrumpintai – Globos namai) yra stacionari socialinės globos įstaiga, skirta ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai senyvo amžiaus žmonėms bei suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

2. Globos namai yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros bei kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Globos namai savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei kitais teisės aktais.

Globos namai gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.

Globos namų teisinė forma – viešoji įstaiga, kuri turi savarankišką balansą, antspaudą, sąskaitas bankuose.

Globos namų organai: visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Viešosios įstaigos direktorius. Kolegialūs organai nesudaromi.

Globos namų veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Globos namai yra paramos gavėjas. 

II. GLOBOS NAMŲ TIKSLAI, FUNKCIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

9. Globos namai veikia socialinės globos, švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityse.

10. Globos namų tikslai yra tenkinti viešuosius interesus teikiant specialiąsias socialines paslaugas stacionarioje globos įstaigoje, tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno jų gyventojo reikmes, sudaryti jiems tinkamas gyvenimo sąlygas, užtikrinti jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene; padėti įveikti socialinę atskirtį, atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; inicijuoti ir rengti įvairius kultūrinius renginius, mokymus, seminarus; dalyvauti kitų organizacijų rengiamuose kultūriniuose renginiuose, mokymuose, seminaruose; dalyvauti viešuosiuose konkursuose; dalyvauti savanorystės, slaugos ir priežiūros veikloje; gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka.

11. Savo tikslams pasiekti Globos namai verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla:

11.1. ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, teikiama senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;

11.2. senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų globos veikla;

11.3. stacionarinė slaugos įstaigų veikla;

11.4. kita stacionarinė globos veikla;

11.5. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

11.6. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;

11.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas;

11.8. sociokultūrinė veikla;

11.9. fizinės gerovės užtikrinimo veikla;

11.10. kita, su žmonių sveikata susijusi, veikla;

11.11. papildomas mokymas;

11.12. kvalifikacijos tobulinimas;

11.13. suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

11.14. kvalifikacijos ir profesijos tobulinimo kursų rengimas;

11.15. konsultacinės, organizacinės, finansinės ir materialinės pagalbos visuomenei, o pirmiausiai neįgaliems žmonėms teikimas;

11.16. suaugusiųjų, žmonių su negalia įvairių iniciatyvų ugdymas, plėtojimas ir rėmimas, savarankiškai sprendžiant socialinės-ekonominės integracijos problemas;

11.17. neformaliojo mokymo programų vykdymas;

11.18. socialinių paslaugų teikimo veikla;

11.19. socialinių paslaugų teikimo į namus veikla.

12. Licencijuojama veikla Globos namai gali užsiimti tik gavę visus reikiamus leidimus ir licencijas.

13. Globos namai savo tikslams įgyvendinti gali turėti ir įgyti teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, Globos namų tikslams ir šiems įstatams.

14. Globos namai gali vykdyti ir kitą bet kokią teisės aktais neuždraustą veiklą, numatytą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. 

III. GLOBOS NAMŲ DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA, DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA BEI DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO GLOBOS NAMAMS TVARKA

15. Vienintelis Globos namų dalininkas yra Skuodo rajono savivaldybė. Ji yra centro savininkė. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktoriaus) raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

Visuotinio dalininkų susirinkimo išimtinę kompetenciją, dalininko neturtines teises, sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

Nauji dalininkai priimami Administracijos direktoriaus sprendimu.

18. Globos namų dalininku gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs Globos namams įnašą ir taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

19. Globos namų dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Globos namų dokumentuose, o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

20. Jeigu dalininkai papildomai perduoda Globos namams įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Globos namų dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.

21. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Globos namų dalininku, pateikia Administracijos direktoriui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Globos namų dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Globos namų veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma Globos namams perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą.

22. Administracijos direktorius, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Globos namų dalininku, prašymą, per 30 kalendorinių dienų turi priimti sprendimą dėl naujo dalininko priėmimo.

23. Administracijos direktorius per 5 darbo dienas turi dalininkais tapti pageidaujančius asmenis informuoti apie priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.

24. Asmuo, norintis tapti dalininku, per 30 dienų nuo Administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos privalo sumokėti įnašo dydžiui lygią pinigų sumą į Globos namų sąskaitą. Turtinis įnašas perduodamas Globos namams turto perdavimo aktu.

25. Priėmus naujus dalininkus, turi būti pakeisti Globos namų įstatai.

26. Apie savo sprendimą perleisti Globos namų dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Globos namų direktoriui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat nurodo perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą Globos namų direktorius per 5 darbo dienas turi informuoti kitus dalininkus.

27. Asmuo, įgijęs dalininko teises, tampa Globos namų dalininku nuo jo įregistravimo Globos namų dokumentuose dienos. Globos namų direktorius, gavęs Globos namų dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką Centro dokumentuose. Šio dalininko turimų balsų skaičius, įgyvendinant jo teisę balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime, lygus jam teises perleidusio dalininko turėtam balsų skaičiui.

28. Savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisės gali būti perduotos kitiems juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

29. Globos namų visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo tvarkos ir sprendimų priėmimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme.

IV. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

30. Globos namų direktorius yra vienasmenis viešosios įstaigos valdymo organas, kurio skyrimo ir atleidimo tvarka, kompetencija, teisės ir pareigos nesiskiria nuo vadovo skyrimo ir atleidimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose įstaigos vadovo kompetenciją, pareigas ir atsakomybę.

31. Globos namų direktorių konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Skuodo rajono savivaldybės meras.

32. Globos namų direktorius gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

V. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

33. Globos namų įstatus keičia Administracijos direktorius. Priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Globos namų direktorius arba Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

34. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

35. Globos namai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Globos namų filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

36. Sprendimus steigti Globos namų filialus ir atstovybes bei juos likviduoti priima, taip pat Globos namų filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia Globos namų filialų ir atstovybių valdymo organus Administracijos direktorius.

VII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE GLOBOS NAMŲ VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKUI TVARKA

37. Globos namų direktorius kartą per metus privalo atsiskaityti Skuodo rajono savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui ir pateikti informaciją apie Globos namų veiklą.

38. Globos namų direktorius, Administracijos direktoriui pareikalavus žodžiu ar raštu, per septynias darbo dienas privalo pateikti reikalaujamą informaciją ir (ar) dokumentus.

VIII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

39. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie Globos namų likvidavimą, reorganizavimą skelbiama vieną kartą Globos namų tinklalapyje, vietiniame laikraštyje ir pranešama visiems kreditoriams. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

IX. INFORMACIJOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ

PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

40. Globos namų direktorius turi parengti ir pateikti Administracijos direktoriui praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali susipažinti su ja Globos namų tinklalapyje.

41. Informacija apie Globos namų veiklą, kuri pateikiama visuomenei, nustatoma Administracijos direktoriaus įsakymu.

42. Už Globos namų dokumentų ir kitos informacijos pateikimą atsako Globos namų direktorius.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Globos namai pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimą šiuo klausimu priima Skuodo rajono savivaldybės taryba.

44. Globos namų veiklą administruoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

45. Globos namų finansinės veiklos kontrolę atlieka Skuodo rajono savivaldybės kontrolės institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Jeigu šie įstatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.

_____________________

Lijana Beinoraitė

2018-02-27